Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 18/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior, w obrębie geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz