Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Kto może głosować oraz startować w wyborach sołtysa i rady sołeckiej

Kto może głosować

oraz startować w wyborach sołtysa i rady sołeckiej

 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

Czynne prawo wyborcze organów sołectwa mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, a więc przebywający tam z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli nie są zameldowani na stałe (zob. wyr. NSA z 13.4.1999 r., II SA 231/99, Wokanda 1999, Nr 7, s. 38 oraz wyr. WSA w Lublinie z 29.5.2008 r., III SA/Lu 178/08, Legalis). Wydaje się, że muszą być oni pełnoletni (choć ustawodawca nie wypowiedział się w tej kwestii – A. Szewc, Uwagi o ustroju, s. 40) – tak S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawy samorządowe. Komentarz, Warszawa 2018.

 

Wspólnotę samorządową sołectwa tworzą więc bez wątpienia wszystkie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na jego obszarze. Natomiast sprawowanie władzy poprzez podejmowanie rozstrzygnięć na zebraniach wiejskich przysługuje tylko stałym mieszkańcom sołectwa mającym czynne prawo wyborcze w wyborach do organów gminy (por. wyr. WSA z 9.7.2013 r., III SA/Wr 425/13, Legalis; wyr. NSA z 11.12.2013 r., II OSK 2473/13, Legalis).

 

W tym miejscu niezbędne jest odwołanie się do art. 10 § 1 pkt 3 KodeksWyb. Przepis ten wprost wskazuje, że w wyborach do rady gminy czynne prawo wyborcze przyznaje się obywatelowi polskiemu oraz obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkującemu na obszarze tej gminy. W wyborach wójta w danej gminie czynne prawo wyborcze posiada natomiast osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy (art. 10 § 1 pkt 4 KodeksWyb).