Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zwołuję XXIV zwyczajną sesję Rady Gminy  Przywidz w dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 14-tej. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawy regulaminowe:
  a)      Zatwierdzenie porządku obrad,
  b)      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1)      Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Przywidz a Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku o przekazanie środków pieniężnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych.
  2)      Zmian w budżecie Gminy Przywidz na 2013 rok.
  3)      Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz  na lata 2013 – 2019.
  4)      Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady na 2013 rok.
  5)      Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Przywidz na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą.
  6)      Nadania nazw ulic w miejscowości Miłowo, obręb ewidencyjny Miłowo.
 6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zakończenie obrad.